Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w zakresie:

Prawo karne
prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe oraz prawo karne wykonawcze, w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu/śledztwie) prowadzonym przez policję i prokuraturę,
 • występowanie w charakterze obrońców, pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych we wszystkich stadiach postępowania karnego,
 • obronę oskarżonych w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach,
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia przez sądami we wszystkich instancjach,
 • występowanie o ułaskawienie do Prezydenta RP,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym dotyczącym odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia,
 • doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych

Prawo cywilne
obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego, w tym o:

 • zasiedzenie,
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochronę własności i posiadania,
 • ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu),
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych 
(np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna),
 • rękojmi za prawne i fizyczne wady przedmiotów,
 • zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • dział spadku,
 • dochodzenie zachowku,
 • podział majątku.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne zwykle łączą się z towarzyszącymi im silnymi emocjami. Dzieje się tak dlatego, że dotyczą one bardzo istotnych kwestii życiowych. Każda sprawa rozważana jest z należytą uwagą i indywidualnym podejściem do klienta. Prawo rodzinne jest jedną z dominujących specjalizacji naszej kancelarii. Kilkaset przeprowadzonych postępowań z zakresu spraw rodzinnych zaowocowało praktyką, która pozwala nam bardzo sprawnie, i kompleksowo przygotowywać postępowanie . Oprócz wszechstronnej obsługi gwarantujemy również pełną dyskrecję.

Prowadzimy sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • podział majątku,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienie i opieka, kuratela i inne.

Prawo administracyjne

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego, wywłaszczenia, prawa celnego, prawa o ruchu drogowym i kierujących pojazdami, prawa przewozowego i wiele innych,
 • opiniowanie w sprawie wzruszalności decyzji organu administracyjnego,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed wszystkimi organami administracyjnymi, w tym przed samorządowym kolegium odwoławczym,
 • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy obejmuje postępowania przed sądami i organami administracji publicznej. W szczególności sprawy, które dotyczą ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowań należących się za niezgodne z przepisami prawa rozwiązanie umowy o pracę. Prowadzimy również postępowania obejmujące przypadki mobbingu czy dyskryminacji w zakładzie pracy oraz tych, których celem jest uzyskanie renty ze względu na niezdolność do wykonywania pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub emerytury.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie umów o charakterze cywilno-prawnym,
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • kompleksowa osbługa prawna przedsiębiorców,
 • negocjacje handlowe,
 • sprawy związane z zakładaniem, rejestracją spółek czy zmian w KRS.

Odszkodowania

W ramach tej specjalizacji reprezentujemy poszkodowanych oraz ich rodziny w postępowaniach dotyczących dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach o czyny wynikające między innymi z:

 • wypadków drogowych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów lekarskich,
 • śmierci osoby bliskiej,
 • przestępstw i niesłusznego aresztowania.

Oferujemy ponadto profesjonalną i kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeżeli na Państwa działce znajdują się bezprawnie słupy energetyczne lub biegną przez nią urządzenia przesyłowe w postaci linii energetycznych czy też instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych – zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie (wynagrodzenie) za każde z tych urządzeń.

Nieruchomości

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • analiza prawna nieruchomości,
 • zarząd nieruchomością,
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (stwierdzenie zasiedzenia, zarząd współwłasnością, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, ustanowienie drogi koniecznej, itp.).